Asbestui NE!
 

Kuo kenksmingas ASBESTAS?

Asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga.

Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Sužinok daugiau

Partneriai:

Renovacija.lt - privačių ir daugiabučių namų renovacija

DUK


Klausimai - atsakymai

1.
Norėčiau pasiteirauti, nuo ko turėčiau pradėti, norint pasikeisti asbestinį stogą Europos Sąjungos lėšomis? Kokį prašymą bei kokius dokumentus turėčiau parengti ir kur pateikti?

Pagal veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisykles, remiama veikla – kaimo vietovėje (kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis ar miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. Savivaldybių centrai, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, nelaikomi kaimo vietovėmis. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – sodo bendrija) esančio gyvenamojo namo (gyvenamosios paskirties vienbučio, dvibučio ir (arba) daugiabučio namo), priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), visos asbestinės stogo dangos pakeitimas.

Paramos pagal Priemonę gali kreiptis kaimo gyventojas, kuris nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje ir tame name, kuriam bus keičiamas stogas. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuris pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais.

Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, jog pagal šiuo metu galiojančias Priemonės įgyvendinimo taisykles, paraiškų tinkamumas bus atrenkamas ne tik pagal tinkamumo gauti paramą reikalavimus, bet ir pagal projektų atrankos kriterijus. Vadovaujantis Priemonės įgyvendinimo taisyklių 34 punktu, parama teikiama tik tiems projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama neteikiama.

Taigi, tinkamu pareiškėju paramai pagal Priemonę gauti bus tik tas asmuo, kuris atitiks visus Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus bei tinkamumo kriterijus, taip pat jei pareiškėjo paraiška, vertinant ją pagal projektų atrankos kriterijus, surinks ne mažiau kaip 30 balų.

Paraiškos forma, kurią turi užpildyti asmuo, siekiantis paramos pagal Priemonę, skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniame puslapyje: www.nma.lt.

Dokumentai, teikiami kartu su paramos paraiška, nurodyti paraiškos formos V skyriuje.

Paraiškas priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai, taip pat yra numatyta galimybė paramos paraišką atsiųsti registruotu laišku ar pateikti rajono savivaldybės žemės ūkio skyriuje pagal iš anksto sudarytą grafiką.

Paramos paraiška ir kartu su ja reikalingi dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Jeigu paraiška įteikiama pareiškėjo įgalioto asmens, asmuo turi turėti notariškai patvirtintą įgaliojimą.

2.
Prašytume paaiškinti veiklos \"Asbestinių stogų dangos keitimas\" įgyvendinimo taisyklių 15.3 ir 15.4 papunkčius. Nėra aišku, kada reikia apdrausti stogo dangą - prieš teikiant paraišką ar gavus pritarimą, kad paraiška patvirtinta? Taip pat nėra aišku, ar reikia apdrausti tik stogo dangą ar visą namą?

Veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas" įgyvendinimo taisyklių 15.3., 15.4. papunkčiuose numatyta, kad paramos gavėjas įsipareigoja apdrausti turtą, kuriam sukurti panaudota parama, ne trumpesniam nei projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiui (projekto įgyvendinimo laikotarpiu didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas), išskyrus tuos atvejus, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis sukurtą turtą nėra galimybių. Tuomet jis kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti bent tris oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus bei įsipareigoti, kad jei turtas bus sunaikintas arba sugadintas, jis bus atstatytas nuosavomis lėšomis (šis įsipareigojimas galioja nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos).

Pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles, projekto įgyvendinimo laikotarpis yra 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Taigi, apdrausti paramos lėšomis įsigytą turtą (stogo dangą ir kitas medžiagas) reikia ne nuo paraiškos pateikimo, bet nuo pranešimo apie paramos gavėjo patvirtinimą gavimo datos. Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, jog apdrausti reikia tik tą turtą, kuriam yra skiriamos paramos lėšos, pagal Priemonę nėra privaloma apdrausti viso namo.

3.
Ar reikia pateikti komercinius pasiūlymus neasbestinės stogo dangos kainai pagrįsti, jei taip, tai ar komerciniame pasiūlyme nurodytas stogo dangos plotas turi sutapti su plotu nurodomu paramos paraiškoje?

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo 2015 metais taisykles, patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-119, paramos paraiškoje turi būti nurodytas gyvenamojo namo asbestinio stogo plotas ir jam planuojamos naudoti naujos stogo dangos plotas kvadratiniais metrais (m)2 ar vnt., remiantis Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita.

Parama bus mokama už tą stogo dangos plotą, kuris paskaičiuotas pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklių 2 priede numatytus įkainius, tenkančius 1 kvadratiniam metrui išmontuoto (nurodyto Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje) stogo ploto.

Norėtume atkreipti dėmesį, jog komercinių pasiūlymų, bendruoju atveju, stogo dangos plotui pagrįsti kartu su paraiška pateikti nereikia. Pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklių 19.3. papunktį, trys komerciniai pasiūlymai turi būti pateikti toms prekėms, kurios nurodytos Priemonės įgyvendinimo taisyklių 20.3. papunktyje ir kurioms Priemonės įgyvendinimo taisyklių 2 priede nėra nustatytos skaičiuojamųjų statybinių medžiagų kainos, taip pat Priemonės įgyvendinimo taisyklių 20.1. papunktyje nurodytų paslaugų tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti.

Taigi, tik tuo atveju, jei konkrečios dangos, kuria pareiškėjas planuotų dengti stogą, nėra nurodyta Priemonės įgyvendinimo taisyklių 2 priede, šios dangos kainai pagrįsti turi būti pateikti 3 komerciniai pasiūlymai.

4.
Ar gali teikti paraišką asmuo, kuris nėra namo savininkas? Gyvenu tėčio name, čia deklaruota mano gyvenamoji vieta, bet nesu namo savininkė. Tėtis gyvena gretimame kaime.

Vienas iš pagrindinių kriterijų, kad nekilnojamasis turtas, į kurį bus investuojamos paramos lėšos, turi būti pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais. Jeigu Jūsų tėtis gyvenamąją vietą deklaravęs tame pačiame name, tada jis gali būti pareiškėjas. Arba turite susitvarkyti namo nuosavybės dokumentus, kad namas teisiškai priklausytų Jums. 

5.
Nesulaukęs valstybės paramos pats pasikeičiau nuosavo namo Klaipėdos mieste stogo dangą. Asbestinį šiferį pakeičiau į neasbestinį, tad mąstau, kur priduoti senąjį, kenksmingą šiferį. Norėjau paklausti, ar kas nors kompensuoja asbestinio šiferio pridavimo į sąvartynus išlaidas?

Iki šiol asbestinių gaminių atliekų šalinimas buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Tačiau paraiškas galima teikti tik kaimo vietovių gyventojams, todėl jūsų atveju nėra atskiros programos, kuri kompensuotų asbestinių gaminių utilizavimą.

Informacija apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikšteles ir sąvartynus yra pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje: http://www.am.lt/VI/index.php#a/10149.

6.
Kaime statome naują namą šalia senojo. Seną griausime, jame asmuo gyveno ir deklaravo gyvenamą vietą ilgiau negu 5 metus. Ar galime pretenduoti į paramą tam naujam namui?

Parama projektui nebus teikiama. Pagal programos sąlygas pareiškėjas užtikrina, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu gyvena (14.3. pareiškėjas užtikrina, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu deklaruoja gyvenamąją vietą).

7.
Vilniaus raj. nusipirkome angarą su asbestiniu stogu. Ar gausime kompensaciją pagal asbestinių stogų programą?

Pagal šiais metais galiojančias taisykles (2014-2020 m. programos (KPP) įgyvendinimas) ūkinių pastatų asbestinių stogų keitimui paramos lėšos nėra skiriamos.

8.
Teta gyvena sodyboje, yra dar ne pensinio amžiaus, nedirba. Ar gautų paramą asbestinių stogo keitimui?

Pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas", remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas. Pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta turi būti kaimo vietovėje. Jūsų atveju, pareiškėja gali pretenduoti į paramą, jei pagal atrankos kriterijus bus surinkta 30 balų.

9.
Matau, kad pratęsta asbesto stogų keitimo programa. Iki kada turi būti atlikti stogo renovacijos darbai?
Kaimo gyventojams stogo dangos keitimo darbus rekomenduojama pradėti tada, kai sulaukiama teigiamo atsakymo iš NMA apie paraiškos patvirtinimą. Patvirtinti projektai turi būti įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
10.
Ar kompensuos man stogo kainą, jei aš nesu deklaravusi gyvenamosios vietos toje sodyboje?
Stogo dangos keitimas nebus kompensuojamas. Pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas", remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas. Pareiškėjas turi deklaruoti savo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.
11.
Esu nusipirkusi stogo dangą prieš 3 metus, bet dengimo darbai dar nėra pradėti. Taip pat esu padavusi paraišką dalyvauti programoje. Ar gausiu paramą, jei danga pirkta prieš 3 metus?
Tinkamos finansuoti išlaidos yra tik tos, kurios atsirado po paraiškos pateikimo datos. Jeigu medžiagas įsigijote prieš tris metus, o paraišką pateikėte tik dabar, išlaidos nebus kompensuojamos.
12.
Nusipirkome namą (nebaigtos statybos), kurio stogas yra asbestinis. Ar galiu pretenduoti į paramą?
KPP parama yra skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje. Norėdamas pasinaudoti parama, pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu deklaruoja gyvenamąją vietą. Jūsų atveju, namas yra nebaigtos statybos, tad į paramą pretenduoti negalite.
13.
Ar asbestines atliekas išvežanti įmonė sąskaitoje-faktūroje gali rašyti \"už asbesto atliekų išvežimą\", ar būtinai reikia rašyti pilną pavadinimą \"už atliekų išvežimą ir šalinimą\". Ar man kompensuos už šią paslaugą, jei bus nepilnas pavadinimas?

Kad pareiškėjas gautų kompensaciją už atliekų transportavimą ir šalinimą, sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas tikslus paslaugos pavadinimas: "Projektui įgyvendinti būtinų asbestinių atliekų transportavimo iki utilizavimo vietos ir galutinio atliekų šalinimo paslaugų pirkimas".

14.
Noriu pakeisti bituminę namo stogo dangą. Ar man kompensuotų išlaidas pagal stogo dangos keitimo programą?
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ kompensuojamas yra asbestinės stogo dangos keitimas. Kompensacija už bituminės stogo dangos keitimą nėra taikoma.
15.
Norėčiau paklausti, kiek procentų paklaida gali būti stogo kvadratūroje, su pateikta paramai kvadratūra? Dėkoju už atsakymą.
Finansuojama paramos suma už įsigytas statybines (stogo dangos keitimo) medžiagas nustatoma pagal Taisyklių 2 priede numatytus įkainius, tenkančius 1 m2 stogo ploto, nurodyto Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje. Galima, palyginti su Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje nurodytu plotu, iki 15 proc. paklaida nuo patikros vietoje metu išmatuoto (nustatyto) didesnio stogo ploto. Jeigu patikros vietoje metu pamatuojamas mažesnis stogo plotas, paramos suma skaičiuojama nuo šio stogo ploto.
16.
Dirbu 1,5 metų. Prieš tai stovėjau darbo biržoje. Ar man priklauso parama?

Pagal šiandien galiojančias taisykles, parama teikiama kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), visos asbestinės stogo dangos pakeitimui. Paramos gali kreiptis tie kaimo gyventojai, kurie šioje vietovėje yra deklaravę savo gyvenamąją vietą. Ekonominės veiklos vykdymas kaimo vietovėje nėra būtinas, tačiau vertinant paraiškas, didesnis balų skaičius yra skiriamas tiems projektams, kurių pareiškėjai iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą. Parama teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų.

17.
Jei stogo dangą nusipirkom 2015-06-12, tai kaip suprantu iš ankstesnio paaiškinimo, kad mums nekompensuos, nes per anksti pradėjom pirkti medžiagas stogo keitimui.
Kompensuojama už medžiagas, jeigu jas įsigijote po paraiškos pateikimo dienos.
18.
Ar parama skirta tik kompensuoti išlaidas už stogo dangos medžiagas? Ar kompensacija galioja ir už stogo dangos keitimo darbų atlikimo išlaidas? Tikiuosi aiškiai pateikiau klausimą. Lauksiu atsakymo.
Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos. Statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus.
19.
Ar galiu gauti paramą stogo keitimui, jeigu į kitą formą pakeistas verandos stogas?
Į paramą galite pretenduoti. Parama bus skiriama pagal priduoto utilizuoti kenksmingo šiferio kiekį.
20.
Ką reiškia, asbestinių stogų dangos keitimo įgyvendinimo taisyklių 20.2 punkte, išskirtos statybinės medžiagos? Ar čia galima priskirti medienai, kuri reikalinga pakeitimui?
Pagal KPP priemonę tinkamos finansuoti yra tos statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, kurios nurodytos Taisyklių 2 priede (http://www.infolex.lt/ta/352836), t.y. izoliacinis sluoksnis,stogo danga,kraigai,vėjalentės,karnizai-laštakiai, lietaus nuvedimo sistema ir kt. Pagal šią priemonę, mediena nėra kompensuojama.
21.
Norėčiau pasiteirauti, kada kompensuojama už asbestinių stogų pakeitimą juridiniams asmenims?

Pagal šiuo metu galiojančias taisykles, juridiniams asmenims netaikoma parama stogo dangos keitimui. Šia parama gali pasinaudoti tik privatūs asmenys, gyvenantys kaimo vietovėje.

22.
Ar galiu pretenduoti į paramą, jei esu vaiko priežiūros atostogose, gaunu nuolatines pajamas? Prieš tai dirbau dviejose darbovietėse. Viena darbovietė Vilniuje, kitos darbovietes ofisas yra taip pat Vilniuje, bet realiai dirbau Juodšilių kaime. Juodšiliuose dirbau 11 mėnesių.

Parama teikiama kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), visos asbestinės stogo dangos pakeitimui. Paramos gali kreiptis tie kaimo gyventojai, kurie šioje vietovėje yra deklaravę savo gyvenamąją vietą. Ekonominės veiklos vykdymas kaimo vietovėje nėra būtinas, tačiau vertinant paraiškas, didesnis balų skaičius yra skiriamas tiems projektams, kurių pareiškėjai iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą. Parama teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų.

23.
Pakeitus stogo dangą kas ir kada atliks darbų priėmimą (įvertinimą)? Ar pirkimo sąskaitoje turi būti atskirai išrašyta kompensuojamos ir nekompensuojamos medžiagos?
Atlikus stogo dangos keitimo darbus, pirmiausiai, turite pateikti mokėjimo prašymą. Po mokėjimo prašymo pateikimo per 30 dienų bus atvykstama priimti darbų. Iš pateiktų sąskaitų bus kompensuojama tik tos medžiagos, kurioms programoje numatytas kompensavimas.
24.
Jei šalia gyvenantis ir sunkvežimį turintis ūkininkas nuveš į utilizavimo vietą asbestinį šiferį, bet jis neišrašo tai patvirtinantį dokumentą, kaip bus su kompensacija? Jei aš turėsiu tik utilizacijos įmonės išduotą kvitą, kad pridaviau atitinkamą šiferio kiekį? Ar aš būtinai turiu nuomotis mašiną iš įmonės ir pristatyti apmokėjimo kvitą ir kelialapio kopiją?

Asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugos yra kompensuojamos. Jeigu asbesto atliekas iki atliekų aikštelės nuvešite patys, ši paslauga nebus kompensuojama. Tačiau būtina turėti dokumentus, patvirtinančius asbestinių atliekų likvidavimą. Kartu su mokėjimo prašymu jums bus reikalinga pateikti pažymą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą.

25.
Gyvenu kaimo vietovėje (Kaišiadorių raj.) nuosavame name, turiu 1,25 ha žemės, tačiau dirbu Kaune. Kaip suprantu dėl to (dėl darbo vietos) šiais metais negalėsiu pasinaudoti šia parama?
Pagal šiuo metu galiojančias taisykles galite preteduoti į paramą, jeigu savo gyvenamąją vietą esate deklaravęs kaimo vietovėje ir pagal galiojančius atrankos kriterijus surenkate ne mažiau kaip 30 atrankos atitikties balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama neteikiama.
26.
Ar galima pateikti paraišką stogo dangos keitimui jeigu savo lėšomis 2011 m. pasikeitėme stogo dangą (pirkimo dokumentus turime)?

Pagal KPP priemonę tinkamos finansuoti išlaidos yra tos, kurios faktiškai patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos. Šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše pagal Įgyvendinimo Taisyklių 20 punktą arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, nustatytų KPP pirkimo taisyklėse arba projektas iki mokėjimo prašymo pateikimo nėra faktiškai įgyvendintas (stogo danga nepakeista).

27.
Turiu sodybą, kurioje 15 metų deklaruota gyvenama vieta ir gyvena mano tėvai pensininkai. Mano gyvenama vieta deklaruota kitur. Ar galiu teikti paraišką stogo pakeitimui?
Galite pretenduoti į paramą, jeigu sodyba yra kaimo vietovėje. Paraiškos teikėjas turėtų būti namo savininkas, kitu atveju bus reikalingas įgaliojimas: "Paramos paraiška ir reikalaujami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį <...> Jeigu paraiška įteikiama pareiškėjo įgalioto asmens, asmuo turi turėti notariškai patvirtintą įgaliojimą."
28.
Gyvename mieste, norime pakeisti asbestinę stogo dangą, kuriai jau 50 m. Ar galime pretenduoti į paramą?

Pagal šiandien galiojančias taisykles pretenduoti į paramą asbestinės stogo dangos keitimui gali tik kaimo vietovių gyventojai.

29.
Ar patiems galima pasikeisti stogo dangą savarankiškai? Ar reikia, kad tai darytų specialistai?

Stogo dangos keitimo darbus galite atlikti patys, nebūtina tam samdyti įmonės. Primename, kad visi statybos darbai, atliekami ūkio, rangos ar mišriu būdu nėra finansuojami.

30.
Pagal kokią metodiką apskaičiuojama namo stogo kvadratūra? Kur galima pasitikrinti ar teisingai apskaičiuota kompensacijos suma?

Namo stogo kvadratūra apskaičiuojama pasitelkiant matematines formules ir lazerinius matavimo prietaisus. Norint tiksliai apskaičiuoti stogo dangos keitimo biudžetą ir gauti smulkią sąmatą bei brėžinius, galite pasinaudoti www.eternit.lt skaičiuokle: http://www.eternit.lt/c/skaiciuokle.97/.

Pagal KPP priemonę kompesuojamos visos faktiškai patirtos (apmokėtos) išlaidos, pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais ir neviršijančios nustatyto paramos dydžio bei intensyvumo.

Parama statybinėms (stogo dangos keitimo) medžiagoms įsigyti negali viršyti skaičiuojamųjų statybinių (stogo dangos keitimo) medžiagų už 1 kvadratinį metrą stogo kainos, nurodytos Taisyklių 2 priede „Asbestinių (šlaitinių) stogų dangų pakeitimo medžiagų skaičiuojamosios kainos“ (http://www.infolex.lt/ta/352836).

Finansuojama paramos suma už įsigytas statybines (stogo dangos keitimo) medžiagas nustatoma pagal Taisyklių 2 priede numatytus įkainius, tenkančius 1 m2 stogo ploto, nurodyto Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje. Galima, palyginti su Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje nurodytu plotu, iki 15 proc. paklaida nuo patikros vietoje metu išmatuoto (nustatyto) didesnio stogo ploto. Jeigu patikros vietoje metu pamatuojamas mažesnis stogo plotas, paramos suma skaičiuojama nuo šio stogo ploto.

31.
Ar galime pretenduoti į paramą jei gyvename kaimo vietoje, bet abu su vyru dirbame mieste?

Galite, jei savo gyvenamąją vietą deklaruojate kaimo vietovėje ir pagal atrankos kriterijus jūsų prašymas surenka ne mažiau kaip 30 balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama neteikiama.

32.
Visi dokumentai yra pristatyti, namo stogas priimtas, kada galima tikėtis pervedamų pinigų?
Paramos lėšos išmokamos KPP administravimo taisyklių nustatyta tvarka: "Įvertinusi mokėjimo prašymus, Mokėjimo agentūra pagal Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklėse nustatytą tvarką perveda paramos lėšas paramos gavėjams. Mokėjimo agentūra turi įvertinti mokėjimo prašymą ir paramos lėšas užsakyti per 30 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo užregistravimo Mokėjimo agentūroje dienos, jeigu Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip. Avansinį mokėjimo prašymą Agentūra turi įvertinti ir paramos lėšas užsakyti per 15 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo užregistravimo Agentūroje dienos. Jei ministerija, kaip asignavimų valdytojas, iš valstybės biudžeto negauna finansavimo paramai išmokėti, paramos lėšų užsakymo terminas atidedamas." (2016 02 09 įsakymu Nr. 3D-60 (nuo 2016 02 11))
33.
Trijų butų namas. Viename bute gyvenanti šeima norėtų keisti stogo dangą. Ar galime pateikti paraišką be kitų dviejų sutikimo?

Jeigu namas priklauso keletui asmenų visais atvejais privalomas raštiškas savininkų sutikimas, patvirtintas notaro. Punktas iš taisyklių: 4.7. jeigu pareiškėjas investuoja į gyvenamosios paskirties dvibutį arba daugiabutį namą: 14.7.1. jis iki paramos paraiškos pateikimo turi gauti iš kitų nekilnojamo turto savininkų sutikimą teikti paramos paraišką ir su jais sudaryti projektui įgyvendinti skirtą jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių, t. y. visi projekto partneriai iki paramos paraiškos pateikimo turi būti susipažinę su jungtinės veiklos sutartyje nurodytomis savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą ir atliekant jo priežiūrą.

34.
Ar galima pretenduoti i asbestinio stogo dangos keitimą ūkiniam pastatui, nes namo stogo danga jau pakeista savomis lėšomis?

Pagal šiuo metu galiojančias taisykles ūkinių pastatų asbestinių stogų keitimui paramos lėšos nėra skiriamos.

35.
Per kiek laiko ir kaip pranešama paramos gavėjui ar jo paraiška keisti stogo dangą patenkinta?

Remiantis teisės aktais, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 2 mėnesius nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų, patikrų bei ekspertizės atlikimo terminas.

36.
Ką be stogo dangos dar kompensuoja? Kokios išlaidos yra tinkamos finansuoti?

Kompensuojama iki 50 % žemiau išvardintų išlaidų, bet ne daugiau nei 2000 Eur. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

1) asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugos (galima iki 15 proc. paklaida išmontuotos (nurodytos pažymoje apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą) asbestinės stogo dangos, kiekio, skaičiuojant nuo Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje nurodyto kiekio); Asbestinės stogo dangos, išmontuotos nuo 1 kvadratinio metro stogo, masė prilyginama 17,2 kg arba 1,3 kvadratinio metro.

2) statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, nurodytos Taisyklių 2 priede;

3) kitos statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti;

4) projekto viešinimo išlaidos, atliktos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis ir neviršijančios jose nustatytos didžiausios išlaidų, skirtų viešinimo priemonėms, sumos.

37.
Kokie teisės aktai draudžia naudoti asbesto turinčius gaminius? Kur juos rasti?

Lietuvoje yra paruošta ir patvirtinta eilė teisės aktų, susijusių su asbesto ir jo gaminių ribojimu, draudimu, darbo taisyklėmis, atliekų tvarkymu, aplinkos taršos mažinimu ir prevencija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1163 „Dėl asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo ribojimo“, pažymima, jog nuo 2000 m. Lietuvoje uždrausta naudoti lygius ir banguotus asbestcemenčio šiferio lakštus statomuose ir remontuojamuose gyvenamuosiuose namuose ir visuomeninės paskirties objektuose (ligoninėse, mokyklose, vaikų darželiuose ir kt.).

Pagal Europos Tarybos direktyvą 2003/18/EB, nuo 2005 m. sausio 1 d. uždrausta gaminti, prekiauti ir naudoti visų rūšių asbestą bei gaminius ir medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto. Nuo 2005 m. sausio 1 d. taip pat buvo uždrausta asbestą įvežti į Lietuvą, gaminti ir naudoti jo produkciją. Asbestas yra įtrauktas į nuodingų medžiagų pagal toksiškumą sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975.

Dirbantys su asbestu visus aktualius dokumentus gali rasti Valstybinės darbo inspekcijos puslapyje http://www.vdi.lt/Tekstai/Tekstai1.aspx?Tekstai_ID=56. Kitus teisės aktus rasite Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt.

38.
Ką daryti jeigu stogo sąmata viršija numatytus įkainius?

Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, pareiškėjas turi finansuoti savo piniginiu įnašu.

39.
Ar būtina utilizuoti seną stogo dangą?

Asbesto atliekas yra būtina likviduoti, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, kitais teisės aktais. Taip pat yra būtina pateikti pažymą apie asbesto turinčių atliekų pašalinimą. Tačiau šių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugos (galima iki 15 proc. paklaida išmontuotos (nurodytos pažymoje apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą) asbestinės stogo dangos, kiekio, skaičiuojant nuo Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje nurodyto kiekio) yra tinkamos kompensuoti.

40.
Kur galima utilizuoti asbesto turinčias atliekas?

Informacija apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikšteles ir sąvartynus yra pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje: http://www.am.lt/VI/index.php#a/10149. Siūlome pasinaudoti ir www.asbestuine.lt atliekų surinkimo aikštelių paieškos sistema. Joje teikiame naujausia informaciją: http://www.asbestuine.lt/kur-ir-kaip-utilizuoti-asbestini-siferi/.


Užduokite savo klausimą:

Vardas*
El.paštas  pvz.: vardas@adresas.lt
Klausimas* 
 
© 2011 UAB "Eternit Baltic". Visos teisės saugomos.